آگهي مناقصه عمومي
تاریخ : 02 اسفند 1400     تعداد بازدید: 212
آگهي مناقصه عمومي

حفر یک حلقه چاه به شماره کلاسه 706 واقع در کارخانه زغالشوئی زرند

ادامه مطلب
آگهي تجدید مناقصه عمومي
تاریخ : 02 اسفند 1400     تعداد بازدید: 200
آگهي تجدید مناقصه عمومي

1- انجام عملیات استخراج روباز معدن اسدآباد به میزان کل ده هزار تن 2-انجام عملیات استخراج روباز معدن سراپرده به میزان کل سی هزار تن

ادامه مطلب
آگهي مناقصه عمومي
تاریخ : 02 اسفند 1400     تعداد بازدید: 199
آگهي مناقصه عمومي

انجام عملیات استخراج زیرزمینی افق اول معدن بزرگ بابنیزو به مدت دو سال.

ادامه مطلب
آگهي مناقصه عمومي
تاریخ : 27 بهمن 1400     تعداد بازدید: 211
آگهي مناقصه عمومي

خرید پودر مگنتیت مورد نیاز کارخانه زغالشوئی زرند و همکار

ادامه مطلب
آگهي مناقصه عمومي
تاریخ : 17 بهمن 1400     تعداد بازدید: 276
آگهي مناقصه عمومي

بيمه مسئوليت مدني كافرما در قبال كاركنان و اشخاص ثالث مربوطه و همچنين بيمه عمر و حوادث گروهي كاركنان و اعضا خانواده به صورت يكجا.

ادامه مطلب
آگهي مزایده عمومي
تاریخ : 14 آذر 1400     تعداد بازدید: 438
آگهي مزایده عمومي

فروش یک میلیون تن زغال باطله نرمه کارخانه زغالشوئی زرند (استخر اکبرآباد)

ادامه مطلب
آگهي تجدیدمناقصه عمومي
تاریخ : 14 آذر 1400     تعداد بازدید: 372
آگهي تجدیدمناقصه عمومي

خرید چوب روسی به مقدار کل 2500 متر مکعب موردنیاز مناطق آبنیل، اسدآباد، باب نیزو، پابدانا، هجدک، هشونی، همکار

ادامه مطلب
آگهي تجدید مناقصه عمومي
تاریخ : 01 آذر 1400     تعداد بازدید: 395
آگهي تجدید مناقصه عمومي

عملیات استخراج و پیشروی یال جنوبی افق اول معدن آبنیل جنوبی به میزان 4200 تن استخراج و 100 متر پیشروی با مقطع 7/2 متر مربع برای مدت شش ماه کامل شمسی

ادامه مطلب
آگهي تجدید مناقصه عمومي
تاریخ : 01 آذر 1400     تعداد بازدید: 407
آگهي تجدید مناقصه عمومي

عملیات استخراج روباز زغالسنگ از معدن سراپرده جنوبی به میزان 15000 تن و تحویل درکارخانه زغالشوئی زرند به مدت شش ماه کامل شمسی.

ادامه مطلب
آگهي تجدید مناقصه عمومي
تاریخ : 01 آذر 1400     تعداد بازدید: 480
آگهي تجدید مناقصه عمومي

عملیات حفر 300 متر دویل با مقطع 86/2 متر مربع معدن اسدآباد.

ادامه مطلب
آگهي تجدید مناقصه عمومي
تاریخ : 01 آذر 1400     تعداد بازدید: 337
آگهي تجدید مناقصه عمومي

پیشروی دساندری آبنیل شمالی به میزان 100 متر و پیشروی افقی به میزان 120متر به مدت یک سال.

ادامه مطلب
آگهي تجدید مناقصه عمومي
تاریخ : 01 آذر 1400     تعداد بازدید: 353
آگهي تجدید مناقصه عمومي

خرید آرک تونلی مورد نیاز مناطق شرکت شامل آرک 5/6با متعلقات 120 کمپلت - آرک 7/2با متعلقات 360 کمپلت- آرک 9/2با متعلقات 960 کمپلت- آرک 11/2 با متعلقات 120 کمپلت

ادامه مطلب
آگهي تجدید مناقصه عمومي
تاریخ : 01 آذر 1400     تعداد بازدید: 330
آگهي تجدید مناقصه عمومي

عملیات استخراج روباز معدن آبنیل میانی به میزان 18000 تنبه مدت یک سال کامل شمسی

ادامه مطلب
آگهي تجدید مناقصه عمومي
تاریخ : 01 آذر 1400     تعداد بازدید: 326
آگهي تجدید مناقصه عمومي

عملیات استخراج روباز معدن آبنیل جنوبی به میزان 18000 تنبه مدت یک سال کامل شمسی

ادامه مطلب
آگهي مزایده عمومي
تاریخ : 01 آذر 1400     تعداد بازدید: 332
آگهي مزایده عمومي

فروش لوله های آب مستعمل معدن هجدک

ادامه مطلب