آگهي مناقصه عمومي

  • 02 اسفند 1400
  • تعداد بازدید: 212
  • نویسنده: روابط عمومی

آگهي مناقصه عمومي

حفر یک حلقه چاه به شماره کلاسه 706 واقع در کارخانه زغالشوئی زرند

آگهي مناقصه عمومي

 

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:حفر یک حلقه چاه به شماره کلاسه 706 واقع در کارخانه زغالشوئی زرند

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخ 1400/12/11

محل دريافت اسناد:بلوارشهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغالسنگ کرمان-امورقراردادها.

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 435.000.000 ریال

تاريخ تحويل پاكت ها: مورخ 1400/12/21

تاريخ گشايش پاكت ها: بازگشائی پاکات ب و ارزیابی کیفی مورخ 1400/12/22، گشایش پاکات الف و ج مورخ 1400/12/24

مبلغ خريداسناد: واریز مبلغ 300.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

(شماره شبا:IR680130100000000031482107)

نظر دهید