آگهي تجدید مناقصه عمومي

  • 02 اسفند 1400
  • تعداد بازدید: 201
  • نویسنده: روابط عمومی

آگهي تجدید مناقصه عمومي

1- انجام عملیات استخراج روباز معدن اسدآباد به میزان کل ده هزار تن 2-انجام عملیات استخراج روباز معدن سراپرده به میزان کل سی هزار تن

 

آگهي تجدید مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:

1- انجام عملیات استخراج روباز معدن اسدآباد به میزان کل ده هزار تن

2-انجام عملیات استخراج روباز معدن سراپرده به میزان کل سی هزار تن

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخ 11-12-1400

محل دريافت اسناد:بلوارشهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغالسنگ کرمان-امورقراردادها.

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: ردیف 1- مبلغ 2.136.000.000 ریالو ردیف 2 مبلغ 4.525.000.000 ریال

تاريخ تحويل پاكت ها: مورخ 21-12-1400

تاريخ گشايش پاكت ها:بازگشائی پاکات ب و ارزیابی کیفیمورخ 22-12-1400 و گشایش پاکات الف و ج مورخ 24-12-1400

مبلغ خريداسناد: واریز مبلغ 300.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

(شماره شبا:IR680130100000000031482107)

تلفن تماس: 03432117726

نظر دهید