آگهي مناقصه عمومي

  • 02 اسفند 1400
  • تعداد بازدید: 199
  • نویسنده: روابط عمومی

آگهي مناقصه عمومي

انجام عملیات استخراج زیرزمینی افق اول معدن بزرگ بابنیزو به مدت دو سال.

آگهي مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه: انجام عملیات استخراج زیرزمینی افق اول معدن بزرگ  بابنیزو  به مدت دو سال.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخ 1400/12/11

محل دريافت اسناد:بلوارشهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغالسنگ کرمان-امورقراردادها.

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 9.100.000.000 ریال.

تاريخ تحويل پاكت ها: مورخ 1400/12/21

تاريخ گشايش پاكت ها:بازگشائی پاکات ب و ارزیابی کیفیمورخ 1400/12/22و گشایش پاکات الف و ج مورخ 1400/12/24

مبلغ خريداسناد: واریز مبلغ 300.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

(شماره شبا:IR680130100000000031482107)

تلفن تماس: 03432117726

نظر دهید