آگهي مناقصه عمومي

  • 27 بهمن 1400
  • تعداد بازدید: 212
  • نویسنده: روابط عمومی

آگهي مناقصه عمومي

خرید پودر مگنتیت مورد نیاز کارخانه زغالشوئی زرند و همکار

آگهي مناقصه عمومي

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان.

موضوع مناقصه:خرید پودر مگنتیت مورد نیاز کارخانه زغالشوئی زرند و همکار.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغایت مورخ 1400/12/07

محل دريافت اسناد:بلوارشهيدآيت ا...صدوقي- شركت معادن زغالسنگ کرمان-امورقراردادها.

تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 1.950.000.000 ریال

تاريخ تحويل پاكت ها: مورخ 1400/12/17

تاريخ گشايش پاكت ها: بازگشائی پاکات ب و ارزیابی کیفی مورخ 1400/12/18 ، گشایش پاکات الف و ارزیابی فنی مورخ 1400/12/23 ، گشایش پاکات ج مورخ 1400/12/24

مبلغ خريداسناد: واریز مبلغ 300.000 ريال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهيد صدوقي.

(شماره شبا:IR680130100000000031482107)

 

نظر دهید